Energiparken

Energiparken er lokalisert i Øygarden, utenfor Bergen. Her finner du Norges beste lokasjon for etablering av klimavennlig næring. Området ligger sentralt langs Norges maritime hovedled.

Om Energiparken

En unik lokasjon i en industrivennlig kommune, langs maritim hovedled. Her skaper vi kortreiste løsninger.

Energiparken er lokalisert i Øygarden, en industrivennlig kommune i Vestland fylke. Området ligger cirka 45 minutter unna Bergen sentrum. Energiparken vil være nært knyttet til Ågotnes, hvor også Bergen Havn vil bli lokalisert.

I Energiparken vil du finne viktige kilder og selskaper som bygger oppunder Norges klimamål og fremtidige bærekraftige virksomhetsområder. Med tilstedeværelse av Norges fremtidige CCS-anlegg vil industriaktører som utvikler CO2 kunne deponere dette kortreist og til lavest mulig karbonavtrykk. Dette vil også være Norges beste lokasjon for storskala hydrogenproduksjon basert på naturgass og deponering av CO2.

En rekke synergimuligheter vil oppstå på bakgrunn av CCS og hydrogen. Både de som vil trenge eller deponere CO2 eller nytte H2 eller spillvarme, vil ha stor nytte, så vel kostbesparende etablering i vår Energipark.

Fordeler med Energiparken

Tilgang til naturgass og LNG

I Energiparken vil en kunne ha tilgang til flytende naturgass (LNG) og naturgass i rørnett.

Betydelige industrivirksomheter

I Øygarden kommune vil du finne betydelige industri- og bransjeklynger med svært mange kompetente og sentrale selskaper.

Håndtering av CO2, H2 og spillvarme

I Energiparken vil det produseres hydrogen, samt foregå mottak, distribusjon og håndtering av CO2 og spillvarme.

Langs primær maritime hovedled

Energiparken ligger sentralt med tanke på sjøveiskommunikasjon. Man har også kort distanse sjøveis og langs vei til Bergens fremtidige offentlige havn på Ågotnes.

Næringsvennlig kommune

Øygarden kommune er en industrivennlig kommune med stort fokus på å få til gode løsninger og fremtidige, trygge arbeidsplasser.

Kortreiste løsninger

Vår Energipark har en unik beliggenhet med kortreist tilgang til råvarekilder og sjøveis distribusjon.  Her vil en kunne etablere synergiindustrier som konsekvens av eksisterende virksomhet.

Nærhet til nasjonalt CCS-anlegg

På eget område i Energiparken, vil Norhtern Light etablere et nasjonalt mottak- og deponeringsanlegg for CO2.

Behørig avstand til boligbebyggelse

Energiparken ligger i god avstand til lokal boligbebyggelse. Her vil en kunne ha langsiktig trygghet i industrietablering.

Synergier fra klimavennlig industrier

Energiparken har stort fokus på etableringer som vil være viktig i en helhetlig verdikjede og i synergi til selskaper som er eller blir etablert.

Selskaper i Energiparken

Aero Service Technology Norway

Aero Service Technology Norway sammen med Vetco Gray Scandinavia, er spesialisert på testing og reparasjoner av gassturbiner, type GE LM, for olje- og gassindustrien. Selskapene driver også med salg av deler, utfører serviceoppdrag og formidler reparasjoner av utstyr til turbinene. Større operasjoner utføres ved verksted i Italia.

BKK

BKK er et ledende energiselskap og en av landets største distributører av elektrisk energi. Selskapet er representert i Energiparken med et utplassert kogenanlegg som er etablert som en synergi av LNG-produksjonen på området.

Gasnor

Gasnor er et ledende norsk gasselskap med produksjon, distribusjon og salg av flytende naturgass (LNG) og naturgass i rørnett. Gasnor er også aktiv i produksjon og levering av biogass. For å tilby gasskunder enda mer fornybar gass, arbeider selskapet med å etablere en verdikjede basert på hydrogen.

Mowi avd. Øygarden

Mowi er etablert i Energiparken med produksjon av rensefisk. Med oppstart i 2009 er anlegget verdens første, og til nå også verdens største, kommersielle oppdrett av berggylt. Berggylten settes sammen med laks i merdene der den beiter bort lakselus. Anlegget benytter overskuddsvarmtvann fra området.

Øygarden kommune

Øygarden kommune er medeier av Energiparken. Kommunen drifter et lagerbygg etablert på området, samt en lokal brannstasjon for nordlige del av Øygarden.

Northern Lights

Norhtern Light er eier av det nasjonale CCS-anlegget for mottak og deponering av CO2. Anlegget er en hoveddel i Norges største klimasatsing noensinne under prosjektnavnet Langskip. Northern Light består av Equinor, Shell og Total.

Naturgassparken Vest

Naturgassparken Vest er grunneier i Energiparken og vil forestå forvaltning og infrastrukturutvikling i parken.

CCB Kollsnes

CCB Kollsnes er grunneier i Energiparken og vil forestå forvaltning og infrastrukturutvikling i parken. Medeier i selskapet er Øygarden kommune. Selskapet tilbyr vakthold og forvaltningsoppgaver i Energiparken.

ZEG Power

ZEG Power er et teknologiselskap med patenter innenfor og utvikling av hydrogenproduksjon fra naturgass eller biogass. Teknologien er unik ved at den integrerer fangst av CO2 og produserer ren hydrogen. Bak selskapet står blant annet SLB, Nysnø, Ife, Sparx, AP Ventures, Stratel, og CO2 Management.

CCB Energy Operation

CCB Energy Operation sitt hovedformål er å drifte ulike anlegg innenfor klimavennlig industri, herunder anlegg for hydrogenproduksjon, CO2-fangst og flytendegjøring av CO2, samt for andre relevante områder relatert til virksomhet i Energiparken.

CCB Energy Management

CCB Energy Management er knutepunktet mot markedet i forhold til etterspørsel av H2, CO2, spillvarme og andre relevante produkter og tjenester i Energiparken. Selskapet forestår også logistikk- og distribusjonstjenester i Energiparken.

H2 Production

H2 Production er selskapet som har tatt mål av seg å være Energiparkens hydrogenprodusent. Selskapet har gjennom avtaler og samarbeid med drift- og salgsselskap for å sikre en helhetlig verdikjede for hydrogen.

Vil du vite mer?
Kontakt oss