Energiparken

Energiparken er verdens første lokasjon med infrastruktur for lagring av CO2 under havbunnen. Lokalisert ved Hjeltefjorden utenfor Bergen, er dette en unik beliggenhet for etablering av klimavennlig næring med fokus på lavt karbonavtrykk.

Om Energiparken

Energiparken er blant verdens beste lokasjoner for etablering av grønne industrier som vil fange og lagre CO2 eller produsere klimavennlige produkter ved kortreist tilgang på nødvendige ressurser.  

Energiparken er første lokasjon i verden til å innbefatte hele verdikjeden for karbonfangst og -lagring (CCS) fra start til slutt.

På området finner man viktige kilder og selskaper som bygger oppunder Norges klimamål og fremtidige bærekraftige virksomhetsområder. Med tilstedeværelse av verdens første CO2-mottaksanlegg vil industriaktører som fanger CO2 kunne deponere dette kortreist og til lavest mulig karbonavtrykk. Dette er også Norges beste lokasjon for storskala produksjon av hydrogenbaserte energibærere fra naturgass med deponering av CO2.

CCB Energy jobber for å skape synergimuligheter for industrier i Energiparken. Her vil det være kortreist tilgang til ressurser som rent hydrogen, ren CO2, overskuddsvarme, oksygen og vann.

Energiparken er lokalisert i Øygarden som er en industrivennlig kommune i Vestland fylke, med 45 minutters kjøretur unna Bergen sentrum. Det har en geografisk beliggenhet ved den maritime hovedskipsleden, med nærhet til trafikknutepunkt og industriklynger på Ågotnes, hvor også Bergens godshavn vil bli lokalisert.

Fordeler med Energiparken

Hele CCS-verdikjeden på ett sted

Energiparken er verdens første lokasjon som muliggjør karbonfangst og -lagring (CCS) på ett og samme sted.

CO2-infrastruktur for alle

Det skal tilrettelegges for at alle aktører, både lokale og regionale, skal kunne avhende CO2, uavhengig av mengde og transportmetode.

Hydrogenbasert energiproduksjon

Energiparken har de beste forutsetninger for produksjon av hydrogenbasert energi med fangst og lagring av CO2.

Rik tilgang til naturgass og LNG

Naturgass og LNG er tilgjengelig via rørlinjer som går gjennom Energiparken. Dette gir grunnlag for produksjon av hydrogenbasert energi.

Synergier og kortreiste løsninger

I Energiparken er løsningene kortreiste og mulighetene gode for synergi, gjenbruk og utnyttelse av ressurser på tvers av industrier.

Næringsvennlig kommune

Øygarden kommune er en industrivennlig kommune med stort fokus på gode løsninger for bærekraftig industri og fremtidige, trygge arbeidsplasser.

Maritim hovedled og trafikknutepunkt

Energiparken ligger sentralt maritimt plassert ved Hjeltefjorden hovedled, og i kort distanse til trafikkalt knutepunkt på Ågotnes.

Grønn hub og betydelig nettverk

Energiparken er utnevnt som én av Vestland fylkes grønne hubber. Industriområdet har nærhet til industriklynger og kompetansenettverk.

Behørig avstand til boligbebyggelse

Energiparken ligger i god avstand til lokal boligbebyggelse. Her vil en kunne ha langsiktig trygghet i industrietablering.

Selskaper i Energiparken

Aero Service Technology Norway

Aero Service Technology Norway sammen med Vetco Gray Scandinavia, er spesialisert på testing og reparasjoner av gassturbiner, type GE LM, for olje- og gassindustrien. Selskapene driver også med salg av deler, utfører serviceoppdrag og formidler reparasjoner av utstyr til turbinene. Større operasjoner utføres ved verksted i Italia.

BKK

BKK er et ledende energiselskap og en av landets største distributører av elektrisk energi. Selskapet er representert i Energiparken med et utplassert kogenanlegg som er etablert som en synergi av LNG-produksjonen på området.

Gasnor

Gasnor er et ledende norsk gasselskap med produksjon, distribusjon og salg av flytende naturgass (LNG) og naturgass i rørnett. Gasnor er også aktiv i produksjon og levering av biogass. For å tilby gasskunder enda mer fornybar gass, arbeider selskapet med å etablere en verdikjede basert på hydrogen.

Mowi avd. Øygarden

Mowi er etablert i Energiparken med produksjon av rensefisk. Med oppstart i 2009 er anlegget verdens første, og til nå også verdens største, kommersielle oppdrett av berggylt. Berggylten settes sammen med laks i merdene der den beiter bort lakselus. Anlegget benytter overskuddsvarmtvann fra området.

Øygarden kommune

Øygarden kommune er medeier av Energiparken. Kommunen drifter et lagerbygg etablert på området, samt en lokal brannstasjon for nordlige del av Øygarden.

Northern Lights

Norhtern Light er eier av det nasjonale CCS-anlegget for mottak og deponering av CO2. Anlegget er en hoveddel i Norges største klimasatsing noensinne under prosjektnavnet Langskip. Northern Light består av Equinor, Shell og Total.

Naturgassparken Vest

Naturgassparken Vest er grunneier i Energiparken og vil forestå forvaltning og infrastrukturutvikling i parken.

CCB Kollsnes

CCB Kollsnes er grunneier i Energiparken og vil forestå forvaltning og infrastrukturutvikling i parken. Medeier i selskapet er Øygarden kommune. Selskapet tilbyr vakthold og forvaltningsoppgaver i Energiparken.

ZEG Power

ZEG Power er et teknologiselskap med patenter innenfor og utvikling av hydrogenproduksjon fra naturgass eller biogass. Teknologien er unik ved at den integrerer fangst av CO2 og produserer ren hydrogen. Bak selskapet står blant annet SLB, Nysnø, Ife, Sparx, AP Ventures, Stratel, og CO2 Management.

CCB Energy Operation

CCB Energy Operation sitt hovedformål er å drifte ulike anlegg innenfor klimavennlig industri, herunder anlegg for hydrogenproduksjon, CO2-fangst og flytendegjøring av CO2, samt for andre relevante områder relatert til virksomhet i Energiparken.

CCB Energy Management

CCB Energy Management er knutepunktet mot markedet i forhold til etterspørsel av H2, CO2, spillvarme og andre relevante produkter og tjenester i Energiparken. Selskapet forestår også logistikk- og distribusjonstjenester i Energiparken.

H2 Production

H2 Production er selskapet som har tatt mål av seg å være Energiparkens hydrogenprodusent. Selskapet har gjennom avtaler og samarbeid med drift- og salgsselskap for å sikre en helhetlig verdikjede for hydrogen.

Vil du vite mer?
Kontakt oss