Trygge operasjoner og null skade

I CCB Energy fokuserer vi på sikkerhet i våre prosjekter og våre operasjoner. Vi har er et mål om å forårsake null skader eller utslipp til det ytre miljø.

I våre prosjekter prioriterer vi å forsikre oss om sikkerhet mens vi jobber mot bærekraftige og innovative løsninger.

Informasjon til allmennheten

På denne siden kan du finne informasjon som gjelder hydrogenanlegget som er etablert i Energiparken.

I avsnittene som følger kan du lese om aktivitetene som finner sted ved hydrogenanlegget, samt hvilke stoffer og situasjoner som kan representere fare dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse. I tillegg blir det orientert om hvilke beredskapstiltak anlegget har og hvilke forholdsregler som skal tas dersom en slik situasjon skulle inntreffe.

Hydrogenanlegget er underlagt «Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften)». I henhold til §9 i forskriften er det utarbeidet en Sikkerhetsrapport for anlegget som er oversendt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i 2021.

For generelle opplysninger om storulykke og opplysninger om tilsyn etter storulykkeforskriften, se www.dsb.no.

Hydrogenanlegget

H2 Production AS sitt produksjonsanlegg for hydrogen ligger øverst i Energiparken sitt industriområde i Øygarden kommune. Det er tilgang til offentlig kai eid av Øygarden kommune ved skipsleden i Hjeltefjorden.

Anlegget produserer hydrogen basert på norsk reformeringsteknologi med integrert CO2 -fangst. Teknologien er utviklet, patentert og levert av ZEG Power AS, et teknologiselskap med utspring fra kunnskapsistitusjonene på Kjeller.

Fanget CO2 vil i første omgang bli utnyttet kommersielt. Når CCS anlegget til NorthernLights er i drift, og det er tilrettelagt for mottak av CO2, vil det være mulig å levere dit for langtidslagring offshore.

Hydrogenanlegget blir bygget i henhold til gjeldende fagstandarder, og vil ivareta forventede krav til samfunnssikkerhet.

Hydrogenets egenskaper og bruksområder

Hydrogen er det letteste atomet i periodesystemet, og opptrer som en fargeløs gass uten lukt og smak ved atmosfærisk trykk. Ved nedkjøling til -253 Co, vil hydrogenet gå over i væskefase og bli flytende.

Hydrogen er ikke en energikilde i seg selv, men er en energibærer som muliggjør transport av energi frem til forbruker på samme måte som elektrisk strøm eller bensin som også er energibærere.

For å kunne produsere rent hydrogen, må det tilføres energi. Dette kan gjøres ved hjelp av elektrisk strøm (elektrolyse), eller ved bruk av metangass fra natur- eller biogass(reformering). Ved vårt produksjonsanlegg skal det benyttes naturgass. I denne prosessen, vil det dannes CO2 som blir et biprodukt på samme måte som i en forbrenningsprosess av fossilt materiale.

Industriell hydrogenproduksjon i stor skala har vært et viktig produkt for store norske industriprosjekter i mange ti-år. Produksjon av ammoniakk, metanol og klorfobindelser er alle prosesser som benytter seg av hydrogen fra reformering av naturgass. Den negative miljøeffekten fra slike prosesser, er det store omfanget med utslipp av CO2 til atmosfæren.

Hydrogen er en effektiv energibærer, og blir derfor benyttet til å transportere energi til bruk i brenselceller for produksjon av energi til fremdrift av kjøretøy, skip og anleggsmaskiner.Spesielt effektivt er bruk av hydrogen i systemer der batteriløsninger har utfordringer med kapasitet med hensyn til vektsbegrensninger.

Produksjon- og lagringskapasitet

H2 Production tilrettelegger for en lagringstillatelse på 6000 kg hydrogen ved produksjonsanlegget. Samtykke er gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Produksjonsanlegget har en kapasitet på 30 kg hydrogen i timen og vil til enhver tid kun inneholde noen få kilo hydrogen. Det produserte hydrogenet vil fortløpende bli trykksatt og fylt inn i lagertanker som også skal benyttes til transport frem til kunden.

Siden hydrogen har en svært liten egenvekt, kreves det store volumer for å oppbevare vesentlige mengder. Lager- og transportkonteinere vil inneha trykksatt gass i intervallet 200-350 bar med vekter mellom 5-800 kg. Produksjon og lagerkapasitet vil derfor tilpasses utleveringsbehovet for kunden.

Som et biprodukt i reformering av naturgassen, vil det bli skilt ut CO2 og avløpsvann. Prosessanlegget vil fange mer enn 90% av all CO2, og denne vil bli flytende gjort for å kunne utnyttes kommersielt eller deponert offshore når dette blir tilgjengeliggjort.

Logistikk av produserte produkter

Hydrogenet som leveres fra dette anlegget, skal leveres som trykksatt gass, 200-350 bar. Det vil bli benyttet spesialkonstruerte konteinere i forskjellige størrelser avhengig av den enkelte kundens behov. Uttransport vil skje med lastebil og eventuelt fraktes bort med båt fra kaianlegget på Kollsnes.

CO2 som leveres fra dette anlegget, skal leveres i nedkjølt flytende form. Uttransport vil skje med tankbil.

Det er strenge krav til hvem og hvilke transportmidler som kan benyttes for frakt av hydrogen. Vi vil benytte egne sjåfører som får egen opplæring når det gjelder håndtering av enheter fra dette anlegget. Transportører trenes regelmessig i håndtering av farlige situasjoner, og sjåfører har gjennomgått opplæring i defensiv kjøring.

Transport må skje i henhold til gjeldende regelverk for transport av farlig gods på vei, ADR/RID-forskriften.

Kjøretøyene er underlagt årlig kontroll hos Biltilsynet, og transporttanker vil kontrolleres og sertifiseres i henhold til gjeldende regelverk for trykksatt utstyr.

Hydrogenpilotanlegget som er installert i Energiparken.

Storulykkerisiko

En større ulykke ved anlegget kan oppstå ved lekkasje av gass. Gassen vil være brennbar, så relevante scenarier kan være både spredning av en gassky og brann.

Gexcon har på oppdrag fra H2 Production analysert storulykkesrisikoen ved produksjonsanlegget i en risikoanalyse. Denne viser at en storulykke kan inntreffe, men at sannsynligheten for at dette skal skje er svært lav. For å redusere storulykkesrisikoen er anlegget designet med en høy sikkerhetsstandard, og en rekke barrierer er etablert for å forhindre at lekkasjer fra anlegget skal oppstå. Dersom noen av disse skulle svikte, er det i tillegg etablert en rekke barrierer for å begrense lekkasjer dersom en lekkasje skulle oppstå.

Produksjonsanlegget med lagringsområde er inngjerdet og låst med døgnkontinuerlig overvåkning og kontroll. Det er installert elektronisk overvåkingsutstyr som oppdager tilløp til farlige situasjoner på et tidlig tidspunkt. Gassdetektorer og temperaturdetektorer fanger opp lekkasjer og vil automatisk stenge ned anlegget slik at gasslekkasjen opphører. Lekkasje eller brann i anlegget varsles omgående til anleggets driftsvakt via SMS.

Anlegget har et design som gjør at det tåler de påkjenninger som produksjonsprosessene er beregnet for, både med hensyn til høye temperaturer, kjemikalieegenskaper til gasser benyttet i anlegget, samt trykkutsatt utstyr ved kompressjon og lagring på tanker.

Dersom flere barrierer skulle svikte og en lekkasje utvikler seg, kan både spredning av en antennbar gassky og brann oppstå. En antennbar gassky vil kunne spre seg et godt stykke bort fra anlegget i retning med vinden. Størrelsen på skyen vil avhenge av en rekke faktorer, men i utgangspunktet er naturgass lettere enn luft når den blir varmere enn rundt -110 grader Celsius, og så snart lekkasjen stopper, vil en gassky raskt bli tynnet ut.

Hydrogen er enda lettere enn luft og naturgass og dermed får en raskere uttynning, men vil være mer lettantennelig enn naturgassen.

Beredskap

H2 Production har utarbeidet beredskapsplaner som beskriver hva som skal gjøres ved forskjellige ulykker ved anlegget, og opererer en 24-timers beredskapsvakttelefon. Ved en større hendelse vil Øygarden brann og redning KF lede en eventuell bekjempelse. Som et tiltak i beredskapsarbeidet har H2 Production jevnlig kontakt og dialog med politi, brannvesen og redningstjeneste i evalueringen av beredskapsplan og beredskapsøvelser.

Forhåndsregler ved brann eller gasslekkasje

Ved uhell/ulykker av større omfang (storulykke) vil politiet ha ansvaret for varsling av naboer og utenforstående dersom dette vurderes å være nødvendig. Politiet vil i så fall benytte de hjelpemidler som anses som nødvendige. Evakueringen ledes av politiet, med bistand fra H2 Production sitt driftspersonell.

Dersom det skulle oppstå en brann eller gasslekkasje, anbefales følgende forhåndsregler:

 • Anta i utgangspunktet at røyken/gassen er brennbar inntil annen informasjon foreligger.
 • Lukk vinduer og lufteventiler.
 • Sørg for at alle holder seg innendørs dersom ikke annen beskjed gis.
 • Er du utendørs, bør du være oppmerksom på vindretningen og bevege deg bort fra området røyken/gassen vil drive til.
 • Stump røyken, unngå bruk av åpen flamme, slå av bilmotoren og andre opplagte tennkilder.
 • Slå av mobiltelefonen.
 • Bevar fatningen - Det er ingen grunn til panikk.

Vi oppfordrer alle våre naboer til å etterkomme alle instrukser og henstillinger fra politi og redningstjeneste. Det betyr at du skal følge de anvisningene politiet og øvrig ansvarlig personell gir.

Kontaktinformasjon

Ved en krisesituasjon kontakt nødetatene:

 • Brannvesenet: 110
 • Politiet: 112

For andre henvendelser, kontakt:

 • H2 Production sin driftsvakt: 915 45 555
 • H2 Production Kommunikasjonsansvarlig: 913 50 660
 • E-post: contact@ccbeh.com
Vil du vite mer?
Kontakt oss