‍H2 Production AS

H2 Production AS er i gang med å etablere et hydrogenproduksjonsanlegg i Energiparken. Her vil det produseres rent hydrogen fra naturgass med fangst av CO2.

H2 Production AS, datterselskapet av CCB Energy, vil bli produsent av rent hydrogen og andre hydrogen energibærere ved Energiparken i Øygarden. Med eiere som har lang bakgrunn fra energi- og petroleumsbransjen, sitter selskapet med nødvendig erfaring og viktige kunnskaper. Selve anlegget er drevet av ZEGs unike og patentert teknologi, og vil bli verdens første hydrogenanlegg basert på naturgass med integrert karbonfangst.

Anlegget i Energiparken vil produsere rent hydrogen fra naturgass, samt fange opp CO2 fra produksjonen og permanent lagre CO2 under havbunnen. På denne måten vil H2 Production bli en svært vikitg bidragsyter for at Norges store ressurser av naturgass vil bli brukt på en klimavennlig måte. Dette vil også være viktig for å skape konkurransedyktige alternativ til eksisterende fossile produkter. Planlagt oppstart og installasjon av pilotanlegget vil skje i 2023. Første produksjonsfase vil være basert på et testanlegg som produserer en begrenset mengde hydrogen. I neste omgang vil anlegget oppskaleres og det vil bli etablert et storskala produksjonsanlegg.

Energiparken er en svært gunstig lokasjon ved plassering av hydrogenanlegg for å sikre en fullstendig og bærekraftig verdikjede, samt kortreiste løsninger. Korte 1500 meter fra anlegget ligger naturgassterminalen som mottar naturgass direkte fra Nordsjøen. Det løper to gassrør fra denne terminalen gjennom energiparken og tilgjengeliggjør gassen. CO2 fanget fra hydrogenproduksjonen vil deponeres hos Northern Lights, 800 meter fra hydrogenanlegget, og deretter ført i rør for permanent lagring i reservoarer. I tillegg ligger Energiparken langs med maritim hovedled og Ågotnes hvor fremtidige Bergen's offentlige havn vil bli lokalisert. Dette vil danne transportknutepunkt for fremtidige brukere av hydrogen og hydrogen energibærere. Spillprodukter fra produksjonen som varme og CO2 kan også brukes som ressurser for nærliggende industrier. Disse kortreiste løsningene vil føre til lavest mulig karbontrykk og bidrar til å nå klimamålene.